Phép trừ trong phạm vi 8 - Toán lớp 1

Đây là phần 24 of 72 trong Series Toán lớp 1

Phép trừ trong phạm vi 8 - Toán lớp 1

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 73, 74 sách giáo khoa toán lớp 1

Bài giải Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 73, 74 sách giáo khoa toán lớp 1

Bài 1:

a. Kết quả là 7.

b. Kết quả là 6.

c. Kết quả là 5.

d. Kết quả là 4.

đ. Kết quả là 3.

e. Kết quả là 2.

f. Kết quả là 1.

Bài 2:

1 + 7 = 8                         2 + 6 = 8                   4 + 4 = 8

8 - 1 = 7                         8 - 2 = 6                    8 -  4 = 4

8 - 7 = 1                         8 - 6 = 2                    8 - 8 = 0

Bài 3:

8 - 4 =  4                            8 - 5 = 3                                 8 - 8 = 0

8 - 1 - 3 = 4                        8 - 2 - 3 = 3                             8 - 0 = 8

8 - 2 - 2 = 4                        8 - 1 - 4 = 3                             8 + 0 = 8

Bài 4:

Hình 1: 8 - 4 = 4

Hình 2: 8 - 3 = 5

Hình 3: 5 - 2 = 3

Hình 4: 8 - 6 = 2

 

Series Navigation<< Phép cộng trong phạm vi 8 - Toán lớp 1Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8 >>