Phép trừ trong phạm vi 9 - Toán lớp 1

Đây là phần 27 of 72 trong Series Toán lớp 1

Phép trừ trong phạm vi 9 - Toán lớp 1

Bài 1, bài 2, bài 4 trang 78, 79 sách giáo khoa toán lớp 1

Bài 1: Tính:

phep-tru-trong-pham-vi-9

Bài 2: Tính:

8  + 1 =                    7 + 2 =                    6 + 3 =                     5 + 4 =

9 - 1 =                     9 - 2 =                     9 - 3 =                     9 - 4 =

9 - 8 =                     9 - 7 =                     9 - 6 =                     9 - 5 =

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

 

Bài giải Bài 1, bài 2, bài 4 trang 78, 79 sách giáo khoa toán lớp 1

Bài 1:

a. Kết quả bằng 8.                                e. Kết quả bằng 3.

b. Kết quả bằng 7.                                f. Kết quả bằng 2.

c. Kết quả bằng 6.                                g. Kết quả bằng 1.

d. Kết quả bằng 5.                                h. Kết quả bằng 0.

đ. Kết quả bằng 4.                                i. Kết quả bằng 9.

Bài 2:

8  + 1 = 9                  7 + 2 = 9                    6 + 3 = 9                     5 + 4 = 9

9 - 1 = 8                    9 - 2 = 7                    9 - 3 = 6                     9 - 4 = 5

9 - 8 = 1                    9 - 7 = 2                    9 - 6 = 3                     9 - 5 = 4

Bài 4:

Phép tính thích hợp là: 9 - 4 = 5.

Series Navigation<< Phép cộng trong phạm vi 9 - Toán lớp 1Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 9 - Toán lớp 1 >>