Phương pháp xét tính liên tục của hàm số

Đây là phần 53 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Định nghĩa hàm số liên tục tại một điểm

Cho hàm số y=f(x) xác định trên khoảng k chứa điểm x0. Hàm số f được goi là liên tục tại x0 nếu :

limxx0f(x)=f(x0)

Ta hiểu định nghĩa hàm số liên tục tại x0 nghĩa là đồ thị hàm số f không bị đứt đoạn tại x0. Ngược lại nếu đồ thị bị đứt đoạn tại x0 thì hàm số không liên tục tại x0, ta nói hàm số gián đoạn tại x0.

tính liên tục của hàm số

Các bước xét tính liên tục tại một điểm

Dựa vào định nghĩa, ta có thể rút ra các bước để xét tính liên tục của hàm số tại điểm x0.

Bước 1. Tìm tập xác định của hàm số.

Bước 2. Tính limxx0f(x).

Bước 3. Tính f(x0).

Bước 4. So sanh limxx0f(x) và f(x0) để rút ra kết luận.

Bài tập xét tính liên tục tại một điểm

Ví dụ 1. Xét tính liên tục của hàm số y=f(x)=x33x+2 tại điểm x0=1.

Giải

Tập xác định: D=R

limx1f(x)=limx1(x33x+2)=0

f(1)=0

Vậy limx1f(x)=f(1)  nên hàm số liên tục tại x0=1.

Ví dụ 2. Xét tính liên tục của hàm số y=f(x)={x24x+2khix23khix=2 tại x0=2.

Giải

Tập xác định: D=R

limx2f(x)=limx2x24x+2=limx2(x2)=4

f(2)=3

Vậy limx2f(x)f(2) nên hàm số gián đoạn tại x0=2.

Hàms số liên tục trên một khoảng

Hàm số y=f(x) gọi là liên tục trên khoảng (a;b) nếu nó liên tục tại mọi điểm trên đoạn (a;b).

Ta hiểu hàm số liên tục trên khoảng (a;b) nghĩa là đồ thị của hàm số không bị đứt đoạn trên khoảng (a;b).

Hàm số y=f(x) gọi là liên tục trên đoạn [a;b] nếu nó liên tục trên khoảng [a;b]và:

limxa+f(x)=f(a);limxbf(x)=f(b)

Một số tính chất

1. Nếu hai hàm số y=f(x) và y=g(x) liên tục trên khoảng (a;b) thì tổng, hiệu, tích, thương của hai hàm số f và g cũng liên tục trên khoảng (a;b) (với trường hợp thương thì mẫu phải khác 0 với mọi x thuộc (a;b)).

2. Hàm số đa thức liên tục trên R.

3. Hàm số lượng giác, hàm phân thức hữu tỉ liên tục trên từng khoảng của tập xác định.

Ví dụ 3: Xét tính liên tục của hàm số y=f(x)={x24x+2khix23khix=2 trên R.

Giải

+ Với x2 thì f(x)=x24x+2 là hàm phân thức hữu tỉ nên liên tục trên từng khoảng xác định. Suy ra f(x) liên tục trên các khoảng (;2) và (2;+).

+ Với x=2 thì theo ví dụ 2, hàm số không liên tục tạ x=2.

Vậy hàm số đã cho không liên tục trên R.

Series Navigation<< Phương pháp chứng minh phương trình có nghiệm bằng tính chất hàm số liên tụcPhương pháp sơ đồ quy tắc đếm - Hoán Vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp >>