Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn

Đây là phần 78 of 136 trong Series Toán lớp 9

Đây là phần 78 of 136 trong Series Toán lớp 9Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn  A. Lý thuyết  1. công thức nghiệm thu gọn Đối với phương trình ax^2+bx+c=0(a≠0) và b=2b′, Δ′=b′^2−ac - Nếu Δ′>0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt: x1 = −b′+√△′/a; x2= −b′−√△′/a […]

read more →

error: Content is protected !!