Bài 3 (trang 82 SGK Đại số 11): Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n ≥ 2, ta có các bất đẳng thức:

Đây là phần 51 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 51 of 146 trong Series Toán lớp 11Bài 3 (trang 82 SGK Đại số 11): Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n ≥ 2, ta có các bất đẳng thức: a.3n > 3n + 1 b.2n+1 > 2n […]

read more →

Chương 3: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân

Đây là phần 47 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 47 of 146 trong Series Toán lớp 11Chương 3: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân Chương 3: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân gồm các bài sau đây: Bài […]

read more →

Bài 1 (trang 82 SGK Đại số 11): Chứng minh rằng với n ∈ N*, ta có các đẳng thức:

Đây là phần 49 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 49 of 146 trong Series Toán lớp 11Bài 1 (trang 82 SGK Đại số 11): Chứng minh rằng với n ∈ N*, ta có các đẳng thức: Bài 1 (trang 82 SGK Đại số 11): Chứng minh rằng với […]

read more →

Lý thuyết về phương pháp quy nạp toán học lớp 11

Đây là phần 48 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 48 of 146 trong Series Toán lớp 11Lý thuyết về phương pháp quy nạp toán học lớp 11 1. Để chứng minh một mệnh đề P(n) là đúng với mọi n∈N ta thường dùng phương pháp quy nạp toán học, được […]

read more →

error: Content is protected !!