Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Đây là phần 105 of 115 trong Series Toán lớp 10

Đây là phần 105 of 115 trong Series Toán lớp 10A. BẤT PHƯƠNG TRÌNH 1.Khái niệm  Bất phương trình một ẩn là một mệnh đề chứa biến x so sánh hai hàm số f(x) và g(x) trên trường số thực dưới một trong các dạng {\displaystyle f(x)<g(x),f(x)>g(x),f(x)\leq […]

read more →

Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Đây là phần 76 of 115 trong Series Toán lớp 10

Đây là phần 76 of 115 trong Series Toán lớp 10Lý thuyết về bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn. 1. Khái niệm bất phương trình một ẩn Bất phương trình một ẩn là một mệnh đề chứa biến […]

read more →

error: Content is protected !!