Phương trình lượng giác nâng cao lớp 11

Đây là phần 42 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Đây là phần 42 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hayBài 1. Giải phương trình: 1sin2x+1sin4x+....+1sin2nx=0 Hướng dẫn giải 1sin2a=sinasina.sin2a=sin(2a−a)sina.sin2a=sin2a.cosa−sina.cos2asina.sin2a=cota−cot2a Vậy 1sin2x+1sin4x+....+1sin2nx=0⇔cotx−cot2x+cot2x−cot4x+......+cot2n−1x−cot2nx=0⇔cotx=cot2nx⇔x=k1−2nπ(k∈) Bài 2. Giải phương trình: 3√sin2x−cos2x−5sinx+(2−3√)cosx+3+3√2cosx+3√=1 Hướng dẫn giải Điều kiện: 2cosx+3–√≠0⇔cosx≠−3√2 3√sin2x−cos2x−5sinx+(2−3√)cosx+3+3√2cosx+3√=1⇔3–√sin2x−cos2x−5sinx−3–√cosx+3=0⇔3–√cosx(2sinx−1)+2sin2x−5sinx+2=0⇔3–√cosx(2sinx−1)+(2sinx−1)(sinx−2)=0⇔(2sinx−1)(3–√cosx+sinx−2)=0 Đến đây bạn […]

read more →

error: Content is protected !!