Phương trình đường thẳng

Đây là phần 54 of 115 trong Series Toán lớp 10

Đây là phần 54 of 115 trong Series Toán lớp 10Phương trình đường thẳng 1. Khái niệm : Vectơ  được gọi là vectơ chỉ phương của đường thẳng d nếu   và giá của   song song hoặc trùng với d. Vectơ  được gọi là vectơ […]

read more →

error: Content is protected !!