Phương pháp xét tính liên tục của hàm số

Đây là phần 53 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Đây là phần 53 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hayĐịnh nghĩa hàm số liên tục tại một điểm Cho hàm số y=f(x) xác định trên khoảng k chứa điểm x0. Hàm số f được goi là liên tục tại x0 nếu : limx→x0f(x)=f(x0) Ta […]

read more →

error: Content is protected !!