VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG

Đây là phần 130 of 136 trong Series Toán lớp 9

VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG

Vị trí tương đối hai đường thẳng :

Cho hai đường thẳng (D1) y = a1x + b1 (a1 ≠ 0) và (D2) y = a2x + b2(a2 ≠ 0)

(D1) song song (D2) khi :

 (D_1)//(D_2)\Leftrightarrow\begin{cases}a_1=a_2 \\ b_1 \neq b_2\end{cases}

(D1) trùng nhau (D2) khi : 

(D_1) \equiv (D_2)\Leftrightarrow\begin{cases}a_1=a_2 \\ b_1 = b_2\end{cases}

(D1)  cắt nhau (D2)    khi : a1 ≠ a2

BÀI TẬP SGK

BÀI 21 TRANG 54 :

Cho hai đường thẳng (D1) y = mx + 3  và (D2) y = (2m + 1)x – 5

a) (D1)   song   song   (D2)    khi : (D_1)//(D_2)\Leftrightarrow\begin{cases}a_1=a_2 \\ b_1 \neq b_2\end{cases} \Leftrightarrow\begin{cases}m=2m+1 \\ 3\neq -5\end{cases}\Leftrightarrow m=-1

b) (D1)  cắt nhau (D2)    khi : a1 ≠ a

<=> m ≠ 2m + 1 <=> m ≠ – 1

BÀI 21 TRANG 54 :

cho hàm số (D) : y =ax + 3. hãy xác định hệ số a :

a)(D) // (Δ) : y = -2

b) khi x = 2 thì y = 7.

giải.

a) (D) // (Δ)  khi : a = -2 và 3 ≠ 0 => a = -2

b) thế x = 2 và y = 7 vào (D) : 7 = a.2 +3 <=> a = 2

Series Navigation<< Khử mẫu - trục căn thức của biểu thức lấy cănGiải toán 9 Ôn tập chương 4 phần Hình Học >>