Xác suất của biến cố

XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

math

  • "Xác suất của biến cố" gồm có 3 phần: Phần 1 - Quan niệm chung về xác suất của biến cố, Phần 2 - Định nghĩa cố điển về xác suất của biến cố, Phần 3 - Các tính chất cơ bản của xác suất.
  • "Xác suất của biến cố" là một phần kiến thức vô cùng quan trọng ở lớp 11 và cả ở kì thì THPT quốc gia.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Xác suất - Lý thuyết và Bài tập

Xác suất lớp 11

Các bài tập xác suất khó trong luyện thi đại học

1. Quan niệm chung về xác suất:

Xác suất của biến cố A là số đo khả năng xảy ra của biến cố A.

2. Định nghĩa cổ điển về xác suất:

  • Giả sử A là biến cố liên quan đến phép thử T và phép thử T có một số hữu hạn kết quả có thể có, đồng khả năng.
  • Khi đó, xác suất của biến cố A là Screenshot (298)

Trong đó, n(A) là số phần tử của tập hợp A, cũng chính là số các kết quả có thể có của phép thử thuận lợi cho biến cố A. Còn n(Ω) là số phần tử của không gian mẫu Ω, cũng chính là số các kết quả có thể có củaphép thử T.

  • Chú ý:

Để vận dụng được định nghĩa cổ điển của xác suất, phải có hai điều kiện sau đây:

- Số các kết quả có thể có của phép thử là hữu hạn;

- Các kết quả có thể có của phép thử là đồng khả năng.

3. Các tính chất cơ bản của xác suất:

  • P(Ω) = 1 ; P(∅)= 0
  • 0 ≤ P(A) ≤ 1 với mọi biến cố A
  • Qui tắc cộng:

+) Nếu A ∩ B = ∅ thì P(A∪B) = P(A) + P(B)

+) Nếu A, B bất kì thì P(A∪B) = P(A) + P(B) - P(A.B)

  • gif25
  • Qui tắc nhân: Nếu A, B độc lập thì P(A.B)= P(A).P(B)