Xác suất: Lý thuyết và bài tập

XÁC SUẤT: LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP

  • "Xác suất: Lý thuyết và bài tập" gồm có 2 phần lớn: Phần I - Lý thuyết về xác suất, Phần II - Bài tập về xác suất.
  • Phần I - Lý thuyết về xác suất gồm có 2 phần nhỏ: Xác suất của biến cố và Xác suất lớp 11.
  • Phần II - Bài tập về xác suất gồm có: Bài tập xác suất luyện thi THPT, Các bài tập xác suất khó trong luyện thi đại học, Giải bài tập xác suất của biến cố.

I. Lý thuyết:

1. Xác suất của biến cố:

  • "Xác suất của biến cố" là một phần kiến thức vô cùng quan trọng ở lớp 11 và cả ở kì thì THPT quốc gia.
  • "Xác suất của biến cố" gồm có 3 phần: Phần 1 - Quan niệm chung về xác suất của biến cố, Phần 2 - Định nghĩa cố điển về xác suất của biến cố, Phần 3 - Các tính chất cơ bản của xác suất.
  • Tìm hiểu thêm về xác suất của biến cố tại: https://www.nguyentheanh.org/xac-suat-cua-bien-co

2. Xác suất lớp 11:

  • "Xác suất lớp 11" gồm có 2 phần lớn: Phần A - Lý thuyết xác suất lớp 11, Phần B - Các dạng bài tập và phương pháp giải xác suất lớp 11.
  • Phần A gồm có 2 phần: Biến cố và xác suất, Biến ngẫu nhiên rời rạc.
  • Phần B gồm có 3 dạng bài tính xác suất: Xác định phép thử, không gian mẫu và biến cố; Tìm xác suất của biến cố; Các quy tắc xác suất.
  • Tìm hiểu thêm về xác suất lớp 11 tại: https://www.nguyentheanh.org/xac-suat-lop-11

II. Bài tập xác suất lớp 11:

1. Bài tập xác suất luyện thi THPT:

2. Bài tập xác suất khó trong luyện thi đại học:

3. Giải bài tập xác suất của biến cố: